Trang chủ - poker việt nam zingplay

Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/oflse.com
poker việt nam zingplay
Yen Bai College
Tổng quan

I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tổng số cán bộ, nhà giáo, nhân viên Nhà trường: 166 người

(Nam: 47; Nữ: 119; Dân tộc: 20). Biên chế: 159; Hợp đồng theo NĐ161/CP: 07, bao gồm:

Cán bộ, giảng viên, giáo viên: 142 (Tiến sĩ: 5; Thạc sĩ: 76; Đại học: 61);

 Nhân viên: 17 (Đại học: 15; CĐ: 01; TC: 01).

1. Cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm:

a. Hội đồng trường;

b. Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng;

c. Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Tư vấn;

d. Các phòng chức năng

đ. Các khoa chuyên môn thuộc Trường

e. Trung tâm Thực hành, Bồi dưỡng và Tổ chức sự kiện

g. Trường Mầm non Thực hành chất lượng cao

h. Các đơn vị khác thuộc Trường, trực thuộc Trường được thành lập theo quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển của Trường.

2. Hội đồng Trường xem xét, quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị thuộc Trường, đơn vị trực thuộc Trường phù hợp với các quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển của Trường.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Về đào tạo: Đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học tổ chức các chương trình đào tạo, liên kết, chuyển tiếp theo quy định.

2. Về bồi dưỡng: bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức…; bồi dưỡng hạt nhân văn hóa, văn nghệ cơ sở; tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; tổ chức các hoạt động thực hành sư phạm, thực hành biểu diễn nghệ thuật, du lịch và hoạt động dịch vụ khác bảo đảm phù hợp năng lực của nhà trường.

4. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 24 tháng tuổi đến 06 tuổi và tổ chức các hoạt động thực hành sư phạm theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

III. QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Trường Cao đẳng Yên Bái thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ Trường Cao đẳng theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

a. Thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Tổ chức giảng dạy, học tập theo kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, đào tạo lưu học sinh theo các chương trình hợp tác quốc tế của tỉnh; cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học theo quy định.

- Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, và đào tạo thường xuyên theo quy định. Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

- Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học.

- Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật.

- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng ngành y tế có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, kiến thức và kỹ năng nghề phù hợp.

b. Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị giáo dục nghề nghiệp có đào tạo ngành sư phạm:

- Thực hiện chức năng đào tạo giáo viên ngành giáo dục mầm non; hướng dẫn, chỉ đạo Trường Mầm non Thực hành chất lượng cao xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động thực hành theo mục tiêu, yêu cầu trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, dạy tiếng Việt cho lưu học sinh theo các chương trình hợp tác quốc tế của tỉnh và đảm bảo kinh phí cho hoạt động thực hành sư phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Mầm non và Trường Thực hành sư phạm theo quy định của pháp luật.

- Liên kết đào tạo nâng cao trình độ cho giáo viên các cấp học; liên kết bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học bao gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân muốn trở thành giáo viên; bồi dưỡng theo chương trình sách giáo khoa mới cho giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở Trường Trung học cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục...

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thưỡng xuyên theo Điều 10 Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các chương trình giáo dục ngắn hạn theo nhu cầu xã hội: Giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, năng khiếu, bồi dưỡng... cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

- Tham gia thực hiện đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục theo Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về Dự án “Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

c. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về đào tạo thường xuyên:

- Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành của một chương trình đào tạo hoặc một mô - đun đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Giáo dục nghề nghiệp hoặc kiến thức, kỹ năng thực hành của một nghề hoặc một số công việc của nghề, do học viên lựa chọn nội dung học, thời gian, địa điểm học và giáo viên, người dạy nghề trực tiếp giảng dạy.

- Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm trang bị, tăng thêm năng lực thực hiện nghề; bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn nghề nghiệp để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động.

- Đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề nhằm trang bị, truyền lại kiến thức, kỹ năng nghề cho học viên thông qua việc nghệ nhân, thợ giỏi trực tiếp truyền lại các kiến thức, kỹ năng cho học viên trong quá trình cùng làm việc.

- Đào tạo theo hình thức tập nghề nhằm hướng dẫn học viên thực hành nhiều lần các thao tác, kỹ năng nghề và tập làm nghề trong một thời gian nhất định để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động hoặc tự tạo việc làm.

- Bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động nhằm trang bị, tăng thêm kiến thức, năng lực thực hiện nghề, bổ sung kiến thức mới, hoàn chỉnh kỹ năng nghề theo các tiêu chuẩn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, công việc hoặc tham gia đánh giá tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Chương trình chuyển giao công nghệ nhằm trang bị cho học viên các kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, gồm: phương pháp gia công, chế tạo, làm thay đổi trạng thái, tính chất, hình dáng nguyên vật liệu hay bán thành phẩm sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh hoặc những phương pháp công nghiệp dùng những cá thể sống và những quy trình sinh học để sản xuất những sản phẩm cần thiết.

- Chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng (sau đây gọi chung là chương trình đào tạo dưới 03 tháng) có thời gian thực học từ 100 giờ đến dưới 300 giờ và thời gian khóa học (từ khi khai giảng đến khi bế giảng) dưới 03 tháng, nhằm trang bị cho học viên năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề hoặc năng lực thực hành theo yêu cầu của vị trí làm việc.

- Tổ chức đào tạo để lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ sơ cấp theo hình thức đào tạo thường xuyên.

d. Hợp tác với các trường đại học xây dựng chương trình chuyển tiếp lên trình độ đại học để sinh viên được đào tạo liên thông theo đề án hợp tác và cam kết giữa hai trường trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật.

đ. Tổ chức các chương trình giáo dục cho người lớn tuổi và các chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

e. Thực hiện kế hoạch đào tạo mềm dẻo để người học có thể được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của nhà trường, nhận bằng tốt nghiệp khi hoàn thành chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

g. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc được giao; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

2. Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường Cao đẳng Yên Bái

 Trường thực hiện quyền tự chủ và có trách nhiệm giải trình theo quy định tại Điều 25 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, quy định của pháp luật có liên quan và Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Yên Bái.

* Lãnh đạo trường

*  Các phòng chức năng:

+ – Quản trị

+ , khảo thí và NCKH

+

* Các khoa:

+ Khoa Khoa học cơ bản

+ Khoa Sư phạm

+ Khoa Ngoại ngữ- Tin học

+ Khoa Nghệ thuật

+ Khoa Văn hóa du lịch

+ Khoa Y - Dược

*  Đơn vị trực thuộc trường

+ Trung tâm Thực hành, bồi dưỡng và Tổ chức sự kiện

+ Trường Mầm non Thực hành chất lượng cao

* Các tổ chức Đảng và Đoàn thể

+

+

+

 IV. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo Trường và chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND Tỉnh và Bộ Lao động Thương binh - Xã hội về quản lý Nhà trường; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những vấn đề mang tính chiến lược trên các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.

2. Hiệu trưởng phân công Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc trong một số lĩnh vực, Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng duy trì các cuộc họp, hội ý lãnh đạo Trường định kỳ theo quy chế hoạt động của Nhà trường và đột xuất khi cần thiết để trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công việc.

4. Trong trường hợp cần thiết hoặc do tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Hiệu trưởng có thể trực tiếp hoặc ủy quyền Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

5. Khi cần thiết, Hiệu trưởng ủy nhiệm Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng lãnh đạo công tác của Trường và giải quyết các công việc do Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng trực tiếp xử lý các công việc đã phân công cho Phó Hiệu trưởng.

 Đơn vị

 Họ tên

 Chức vụ

 Địa chỉ mail

 

     Ban Giám hiệu

 

Đặng Đình Thắng

Hiệu Trưởng

[email protected]

 

Đỗ Thị Thanh Thủy

Phó hiệu trưởng

[email protected]

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phó hiệu trưởng

[email protected]

 

Nguyễn Sinh Phúc

Phó hiệu trưởng

[email protected]

 

Nguyễn Thị Sen

Phó hiệu trưởng

 [email protected]

 

Bạch Anh Tuấn

Phó hiệu trưởng

 

[email protected]

 

Vũ Thị Mai Oanh

Phó hiệu trưởng

[email protected]

 CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 Đơn vị

 Họ tên

 Chức vụ

 Địa chỉ mail

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thắng

Trưởng phòng

[email protected]

 

 

Nguyễn Thị Như Hoa

Phó Trưởng phòng

[email protected]

 

 

Hà Thị Linh Chi

 Phó Trưởng phòng

 

[email protected]

 

 

Lê Thị Kim Dung

 Phó Trưởng phòng

[email protected]

 

 

 

 , Khảo thí và NCKH

 Trịnh Thế Dũng

 Trưởng phòng

 [email protected]

 

 [email protected]

 

 

 Vũ Thị Thu Hà

 Phó Trưởng phòng

 

 

 

 Phòng Chính trị – Công tác HSSV

 

 Bùi Sỹ Đức

 Trưởng phòng

[email protected]

 

[email protected]

 

[email protected]

 

Hà Dụng Hiền

Phó Trưởng phòng

 

 Trần Thị Mai Hạ

 Phó Trưởng phòng

 

 CÁC KHOA TRỰC THUỘC TRƯỜNG

 Đơn vị

 Họ tên

 Chức vụ

 Địa chỉ mail

 

 

 Khoa Khoa học cơ bản

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng khoa

[email protected]

 

Phạm Thị Hằng Thu

Phó Trưởng khoa

[email protected]

 

Lê Thị Hồng Nhung

 Phó Trưởng khoa

[email protected]

 

 

 Nguyễn Thị Anh

 Phó Trưởng khoa

[email protected]

 

 

Khoa Sư phạm

 Đinh Thị Thu

 Trưởng khoa

[email protected]

 

 

[email protected]

 

 

[email protected]

Phạm Thị Mỹ Hòa

Phó Trưởng khoa

 

 

 Lương Thị Thanh Huyền

 Phó Trưởng khoa

 

Khoa Ngoại ngữ- Tin học

Nguyễn Thị Khánh hòa

Trưởng khoa

[email protected]

Khoa Văn hóa du lịch

Nguyễn Bình Dương

Phó trưởng khoa PT

[email protected]

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG 

 Đơn vị

 Họ tên

 Chức vụ

 Địa chỉ mail

 

 

 Trung tâm Thực hành, bồi dưỡng và Tổ chức sự kiện

Vũ Phương Nam

Phó GĐ Trung tâm

[email protected]

Lại Thị Hồng Điệp

Phó GĐ Trung tâm

[email protected]

 

 

Trường Mầm non Thực hành chất lượng cao

 Lê Thị Hồng Vân

 Hiệu trưởng

 

[email protected]

 

[email protected]

 

 Lương Thị Lan Anh

 Phó Hiệu trưởng