Trích yếu:
Ngày ban hành: 12/07/2023
Số ký hiệu Số: 369/QĐ-CDYB Ban hành bởi Nhà trường
Hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 12/07/2023
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu: Đào tạo từ xa
Ngày ban hành: 10/07/2023
Số ký hiệu Số: 1116/ĐHM-PTĐT Ban hành bởi Nhà trường
Hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 10/07/2023
Loại văn bản Khác
Trích yếu: THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Ngày ban hành: 28/02/2023
Số ký hiệu Số 02/TB-CĐYB Ban hành bởi Nhà trường
Hiệu lực Còn hiệu lực Ngày có hiệu lực 28/02/2023
Loại văn bản Khác