Trang chủ - poker việt nam zingplay

Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/oflse.com
poker việt nam zingplay
Yen Bai College
Khoa Khoa học cơ bản
04/10/2022 08:14
252 lượt xem

Khoa Khoa học cơ bản chính thức ra đời và đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2022 theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Yên Bái.

Hiện nay, khoa Khoa học cơ bản có 13 giảng viên (01 Trưởng khoa, 03 phó trưởng khoa và 09 giảng viên). Trong đó:

- Nam: 05 đ/c, Nữ: 08 đ/c.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 10; Đại học: 03

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Khu Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Yên Bái.

Email: [email protected]

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị khoa chuyên môn, trực thuộc Trường Cao đẳng Yên Bái. Khoa Khoa học cơ bản có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn của Khoa. Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học, học phần chung cho các ngành, nghề đào tạo ở các trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên trong trường Cao đẳng Yên Bái bao gồm các môn học: Chính trị, Pháp luật, Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Tâm lý học đại cương, Giáo dục học đại cương, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Tham gia giảng dạy các môn văn hóa theo chương trình THPT hệ GDTX. Quản lý công tác chuyên môn và quản lý HSSV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch hằng năm của Trường, bao gồm:

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, học liệu của từng ngành, nghề theo từng trình độ và hình thức đào tạo thuộc Khoa quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, mô-đun của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Phân công giảng dạy; tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của các học phần do Khoa phụ trách; thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo; huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người, lao động thuộc Khoa.

7. Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường hàng năm theo quy định của Trường.

8. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của các bộ môn do Khoa phụ trách.

9. Tham gia các công tác đoàn thể, các hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

III. DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA – KHOA HỌC CƠ BẢN:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng khoa

2

Phạm Thị Hằng Thu

P.Trưởng Khoa

3

Nguyễn Thị Anh

P.Trưởng Khoa

4

Lê Thị Nhung

P.Trưởng Khoa

5

Đậu Ninh Thuận

Giảng viên – Bí thư đoàn trường

6

Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên – Giáo vụ khoa

7

Nguyễn Thị Lý

Giảng viên

8

Lê Chí Hiếu

Giảng viên

9

Nguyễn Trọng Hậu

Giảng viên

10

Nguyễn Ngọc Hùng

Giảng viên

11

Đặng Xuân Phương

Giảng viên

12

Nguyễn Văn Thành

Giảng viên